چگونگی ورود پرتغالی ها به جزایر جنوب ایران درسال نهصد و اندی از هجرت، پرتغالیها قدم...