جغدها موجودات بسیار جذابی هستند. این یک واقعیت غیرقابل انکار است. جغد پرنده سودمندی است زیرا خوراکش...