جهانی که جورج مارتین، در مجموعه نغمه یخ و آتش راوی آن می شود، جهانی مشتمل...