شاید ندانید که یکی از روش های بریدن فلزات استفاده از آب است. بدین صورت که...