با شروع صحبت‌ها در مورد عصر خرد و تفکر منطقی، پدیده‌های خارق العاده جدیدی در میان...