از همان ابتدای معرفی مشخص بود که تعریف هولولنز از ارتباط با محیط با تعاریف قبلی...