تجربه ی بصری انسان  ریشه در یادگیری و فهم و پاسخگویی به محیط دارد. قدیمی ترین...