یکی از زیبایی های باغ ها، وجود یه دیوار یا پرچین قشنگه. یه چیزی که وقتی...