هنرمند آلمانی مقیم اسکاتلند،Dietmar Voorwold، ایجاد آثار زیبا وشگرف از هنر طبیعی زمین با تنظیم سنگ ها،...