پابلو پیکاسو: هنر دزدی است.  هر هنرمندی می پرسد:”ایده ات را از کجا به دست آوردی؟”...