دگرباشی جنسی به چه معنی است؟ دگرباشی جنس به طور کلی به به معنی میل جنسی...