قصه‌های عامیانه زیادی هستند که با مشاهدات علمی پژوهش‌گران هم‌خوان نیستند، اما عجیب است که مردم...