ایشون قرار نیست ظرف هاتون را بشوره، بلکه می خواد تو این کار به شما کمک...