اصولا بعد از یک روز کار، کاملا خسته می شویم، همچنین بعد از دویدن، شنا...