مطالعات نشان داده است افراد چاق و بیماران مزمن که تمام سهم میوه و سبزیجات روزانه...