زمانی که یک موسیقی دان در حال نواختن یا قطعه موسیقی است تنها چیزی که ما متوجه...