«نادانیِ شه گرفت دامان امیر/ تا نیشتر آمد به رگِ جانِ امیر/ بربست سعادت را بَر...