اگر شما نیاز به دلیل دیگری برای ننوشیدن آب دریا دارید! این مطلب را بخوانید. دیوید...