در آغاز تاریخ سینما، وقتی قطار راه آهن یا امواج دریا به سوی دوربین می آمد،...