غزلیات حافظ عاشقانه ای آرام از حافظ روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر خرمن...