در نگاه اول آسان به نظر می آید که نابینایی به عنوان یک امر فلج کننده...