آنچه در ادامه می بینید نگاه ریزبین و تلاش هنرمندانه آقای فاویو سالسانو -Flavio Salsano- در...