آروغ زدن زیاد واقعا زجرآور است. این امر با چند اتفاق همزمان در بدن رخ می...