تشکیل این الگوهای مرموز در ساحل، که مانند لکه هایی در ساحل Dorset انگلستان است، قله های...