نکته ابتدایی: آنچه به عنوان بازگرداندن اطلاعات انجام می گیرد کمی متفاوت تر از استفاده از...