*حتما این مطلب را بخوانید*  تا احساس غرور کنید. آنوقت میفهمید که اگر روزی جنگ شود،...