فکر کنم همگی به این نکته واقف باشیم که فعالیت های ریاضی از سنین کم تاثیر...