رابطه انسان با طبیعت دشوار است – ما باید از آن استفاده کنیم، در هماهنگی با...