اشتراکات اسفندیار و اساطیر یونان یکی از ویژگی های مشترک داستان اسفندیار با اساطیر یونان، خان...