تلخ است که بدانیم از ابتدای تاریخ ثبت شده بشریت تا کنون تنها ۲۶۸ سال یعنی...