نادر شاه آخرین جهانگشای شرق نادرقلی ملقب به طهماسب‌قلی خان و نادر شاه از ایل افشار...