کندرویتین سولفات استیله / e6 chlorin مزدوج(Ac-CS/Ce6 1, 2, 3)  از طریق تشکیل پیوند استری بین...