اگر در مورد فواید خوردن سیب ناشتا نشنیده باشید اما حتما این جمله معروف که می‌گوید...