… از این نادانی که ما را به تصور و توهم وجد واقعی این «من» صغیر...