آیا ته به حال شنیده اید که می گویند فلانی خودش را به موش مردگی زده؟...