۱- ویژگی های منوچهر بنا به روایت های اوستایی و پهلوی از داستان منوچهر در اوستا...