در دوران حکومت‌های استبدادی، پادشاهان و ارباب قدرت، همواره در دستگاه خویش مردی مرفوع القلم نگاه...