مطمعناً یکی از بدترین بلاهایی که می تواند به سراغ انسان بیاید دندان درد است، اگر...