حین رویا دیدن تمام مغز انسان، از ساقه مغز گرفته تا قشر مخ فعال است. بیشتر...