از گذشته های دور طلا ارزش خاص خودش را داشت،  در تمام دوران های تاریخ از...