این اثر زیبای هنری هنوز بعد از ۱۷ سال از google earth قابل مشاهده می باشد....