پایمان را که از خانه بیرون می گذاریم تبلیغات از سر و کولمان بالا می رود....