با دقت به تصویر زیر نگاه کنید: خوب البته نیازی به دقت هم نبود، یک عکس...