این پرسشنامه با سئوالاتی آسان اما کلیدی و مهم طراحی شده است که زوجین با پاسخ...