شاید عجیب به نظر رسد، اما بخش بزرگی از ماهواره های ساخته دست بشر را می...