آیا تا به حال چهره، فرم و یا شکل های مشاهده شده در مکان ها و یا...