اگر سیگاری هستید بهتر است چند حقیقت و نکته را درباره عادتی که به آن مبتلا...