حکایت بی وفایی موی سر همچون سرتقی موهای زائد قصه جدیدی نیست. یک روز بهاری وقتی...