برایان دتمر، یک هنرمند مستقر در نیویورک به عنوان جراح کتاب شناخته شده است. وی با...