گیاهان هنگام جراحت از طریق مواد شیمیایی که ازریشه ی آن ها متصاعد میشود؛درخواست کمک می...